Manifest

WAAROM HET VERGETEN KIND
Nederlandse kinderen behoren tot de gelukkigste kinderen ter wereld, zo blijkt uit onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Maar helaas geldt dit geluk niet voor alle kinderen in ons land. Nog te vaak gaat het fout, soms zelfs heel erg fout. Als kinderen verwaarloosd en/of mishandeld worden, tekent dit hun verdere leven. De gevolgen zijn heftig en variëren van een negatief zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen, ernstige gedragsproblemen en verslaving tot persoonlijkheidsstoornissen en crimineel gedrag. Dikwijls gaat dit van generatie op generatie. Deze intergenerationele overdracht willen we stoppen. Stichting Het Vergeten Kind strijdt daarom voor een Nederland waarin elk kind zich écht kind voelt, zich goed ontwikkelt en volwaardig meedoet in de maatschappij.

DE FEITEN
Er wonen in ons land ruim 3,6 miljoen kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar (bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)). Een deel hiervan heeft dringend onze hulp nodig. Het Vergeten Kind richt zich op:

 • Ruim 100.000 kinderen die opgroeien in gezinnen met meervoudige problematiek (bron: Nederlands Jeugdinstituut). Binnen deze gezinnen, die bestaan uit minimaal één ouder en één kind, komt vooral een combinatie van sociaaleconomische en psychosociale problemen voor. Denk aan verslavingen, verstandelijke beperkingen, psychische problemen en/of leven onder de armoedegrens. Deze gezinnen worden multiprobleemgezinnen genoemd. Kinderen in gezinnen met meervoudige problematiek zijn erg kwetsbaar. Het is aangetoond dat langdurige armoede, psychische problemen en/of verslaving in de thuissituatie risicofactoren zijn voor kindermishandeling, verwaarlozing en misbruik. In ons land zijn ruim 118.000 kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar blootgesteld aan een vorm van kindermishandeling. Ze verkeren veelal in een sociaal isolement en hun ontwikkeling loopt ernstig gevaar. Uit onderzoek blijkt dat sociaal-emotionele, psychische en lichamelijke schade bij kinderen leidt tot heftige langetermijngevolgen (bron: Augeo).
   
 • Ruim 55.000 kinderen waarbij het zo mis gaat dat ze niet meer thuis kunnen wonen. Ook bij deze kinderen is de ontwikkeling ernstig in gevaar. Enkele cijfers op een rij gezet:
  • 13.050 kinderen wonen in een leefgroep of in een Jeugdzorgplus-instelling (bron: CBS);
  • 7.000 kinderen wonen in de vrouwenopvang of de maatschappelijke opvang (bron: Federatie Opvang);
  • 22.512 kinderen en jongeren maakten gebruik van pleegzorg (bron: Pleegzorg Nederland);
  • 12.601 asielzoekerskinderen verblijven in Nederland, waarvan 5.700 zonder ouders (bronnen: Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en Nidos). 

Kinderen denken vaak dat het hun schuld is dat het niet goed gaat in het gezin. Uit loyaliteit en schaamte cijferen zij zichzelf weg. Het Vergeten Kind wil dat Nederland niet langer wegkijkt, maar tijdig signaleert, effectief ingrijpt en duurzaam helpt. Want elk kind in ons land verdient een eerlijke kans om kind te zijn en om zich goed te kunnen ontwikkelen.

ONS PROGRAMMA
Het geven van hulp aan vergeten kinderen houdt niet op met een eenmalige glimlach of tijdelijke steun. Het Vergeten Kind voert een programma met twee strategische pijlers. Met pijler 1 ‘Directe hulp’ organiseren we activiteiten en projecten die een directe positieve invloed hebben op het leven van kwetsbare kinderen. En met pijler 2 richten we ons op duurzame, structurele verbetering van hun situatie.

PIJLER 1: DIRECTE HULP

A. Activiteiten voor kinderen. We vinden het belangrijk dat kinderen hun dagelijkse problemen en zorgen opzij kunnen zetten. Spelenderwijs doen ze positieve ervaringen op, leren essentiële levensvaardigheden en maken, vaak voor het eerst, vrienden. Het Vergeten Kind organiseert:

 • Heppie Vakanties & Weekenden voor kinderen (6-18 jaar) en gezinnen onder begeleiding in ons eigen Heppie-logement in Mierlo;
 • The Unforgettables, onze jongerenadviesraad (12-18 jaar) voor en door kinderen en jongeren; 
 • Activatietour met vele workshops ter ontwikkeling van sociaal-emotionele en lichamelijke vaardigheden;
 • Heroes & Champions, een tweedaags sport- en spelkamp (8-16 jaar);
 • Triple F, een tweedaags Food, Fun & Festival-event (12-18 jaar);
 • Sint Express Tour, zodat ook kwetsbare kinderen het sinterklaasfeest kunnen vieren (tot 8 jaar);
 • Zomertour met leuke dagjes uit tijdens de zomervakantie (4-18 jaar).

B. Kindvriendelijke leefomgeving. We verbeteren de directe leef- en speelomgeving van kinderen die noodgedwongen in opvanglocaties wonen, zodat ze zich welkom en fijn voelen. Dit doen we door middel van verbouwingen binnen de bestaande opvanglocatie. Zo creëren we een nieuwe onmisbare en kindvriendelijke ‘thuisbasis’ waar kinderen kunnen werken aan herstel en traumaverwerking. Een opgeknapte opvanglocatie noemen we een Tovertuin (voor jonge kinderen) of een Chill Inn/Out (voor jongeren).

PIJLER 2: STRUCTURELE VERBETERING

A. Beleidsbeïnvloeding en bewustwording. Elk jaar organiseren we de Week van Het Vergeten Kind (29 jan t/m 4 feb) waarin we een urgent probleem op de maatschappelijke en politieke agenda plaatsen. Vervolgens stellen we alles in het werk om dat probleem op te lossen. Elk jaar kiezen we een ander hoofdthema, maar we laten het vorige thema pas los als de situatie daadwerkelijk duurzaam is verbeterd. In 2017 is het thema: alle kinderen in de vrouwen- en maatschappelijke opvang hebben recht op goede opvang en deskundige begeleiding.

B. Zorginnovatie. De kwaliteit van de hulpverlening staat onder druk door de bezuinigingen en problemen rondom de decentralisatie van de zorg. Het Vergeten Kind wil actief laten zien hoe de zorg voor kwetsbare kinderen (met de geldende lokale zorgbudgetten) beter ingericht kan worden. Een van onze projecten hierin is het Heppie (t)Huis. In 2018 openen wij in de gemeente Mierlo een huis waar acht kinderen permanent kunnen wonen. Een eigen leefgroep-plus waar we door het gedrag van het kind heen kijken en de zorg afstemmen op wat het kind nodig heeft.

SAMEN
Een positieve verandering bewerkstelligen lukt alleen als we samen de handschoen oppakken. Het Vergeten Kind wil hierin graag het initiatief nemen. Onze samenwerking met politiek Nederland, stakeholders in de jeugdzorg, het bedrijfsleven, honderden vrijwilligers en duizenden donateurs om het welzijn van kwetsbare kinderen in ons land centraal te stellen en te verbeteren heeft steeds meer impact. Help ons ook, zodat alle kwetsbare kinderen in Nederland echt gezien en geholpen worden! Want als ze nu de juiste aandacht, zorg en (specialistische) begeleiding krijgen, kunnen zij hun verleden achter zich laten en werken aan een toekomst. Een toekomst waarin een lach geen uitzondering meer is, maar een recht. Gewoon, zoals het hoort te zijn.  

VERGEET ZE NIET - Download hier ons manifest